Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden

Definitie
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Sportief Besteed Groep Verhuur is onderdeel van Sportief Besteed Groep en wordt hierna aangeduid als Sportief Besteed Groep Verhuur (SBG Verhuur): de verhuurder van de materialen en gebruiker van de voorwaarden. De wederpartij van SBG Verhuur wordt hierbij aangeduid als huurder.

Bij SBG Verhuur is het mogelijk om luchtkussens/sport- en spelmateriaal los of in sets te huren. Via de website [www.sbgverhuur.nl] is het mogelijk om een keuze te maken tussen de twee categorieën die wij hanteren. De twee categorieën zijn:

 • Luchtkussens
 • Sport- en spelmateriaal

1 Het huren van luchtkussens & sport- en spelmaterialen

 1. Het huren van luchtkussens & sport- en spelmaterialen is alleen mogelijk via de SBG Verhuur-website of daarop genoemd mailadres.
 2. Het huren van luchtkussens & sport- en spelmaterialen is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.
 3. Het huren van luchtkussens & sport- en spelmaterialen is slechts mogelijk op vertoon van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en volledig ingevuld aanvraagsysteem.
 4. Luchtkussens & sport- en spelmaterialen kunnen uitsluitend worden gehuurd voor recreatieve doeleinden.

2 Tarieven

 1. De tarieven die staan aangegeven in de tarievenlijst van de producten zijn de op dat moment geldende tarieven. Deze zijn per soort artikel, per stuk en per dag.

3 Waarborgsom

 1. Bij afname van producten kan de verhuurder voor de huur van die artikelen een waarborgsom verlangen.

4 Reserveren

 1. Het reserveren van de luchtkussens & sport- en spelmaterialen kan online via de website van SBG Verhuur of op de site vernoemd mailadres.
 2. Reserveren van luchtkussens & sport- en spelmaterialen bij SBG Verhuur is alleen mogelijk door volledige invulling van het online aanvraagsysteem.
 3. Een reservering is toegewezen na ondertekening van het aanvraagsysteem of schriftelijke bevestiging (mail) door een medewerker van SBG Verhuur.

5 Ophalen en retourneren van materialen

 1. Het ophalen van de sport- en spelmaterialen geschiedt op de overeengekomen datum en tijd.
 2. Het retourneren van de sport- en spelmaterialen geschiedt op de overeengekomen datum en tijd.
 3. Bij het ophalen en retourneren van één of meer luchtkussens dient de huurder zelf voor voldoende menskracht te zorgen.
 4. Bij het ophalen van de materialen tekent de huurder na controle voor ontvangst en de goede staat van het gehuurde materiaal.
 5. Bij het retourneren van de materialen tekent de verhuurder na controle voor ontvangst en de goede staat van het geretourneerde materiaal.
 6. De luchtkussens & sport- en spelmaterialen dienen schoon en droog te worden terugbezorgd. In voorkomende gevallen kan de verhuurder schoonmaakkosten in rekening brengen.
 7. Bij het niet of te laat retourneren van de materialen worden op basis van de overschreden terugbezorgtijd extra kosten in rekening gebracht, uitgaande van het standaardtarief met een minimum van 1 dag huur.

6 Transport & Logistiek

 1. Het vervoer van de materialen is uitsluitend toegestaan met een daarvoor geschikt vervoermiddel. Bij ongeschiktheid van het vervoermiddel kan de verhuurder het meenemen van de materialen weigeren. 
 2. SBG Verhuur beschikt over een bezorgservice en wagenpark. Als de huurder hiervan gebruik maakt, dienen de verhuurder en huurder gemaakte afspraken (datum/tijd/locatie) na te komen.  
 3. Bij het niet of te laat (dag van levering) annuleren of niet nakomen van gemaakte afspraak kunnen op basis van de overschreden terugbezorgtijd extra kosten in rekening worden gebracht, uitgaande van het standaardtarief met een minimum van 1 dag huur. (uitzondering hierop is overmacht door weersomstandigheden)
 4. SBG Verhuur levert haar diensten alleen in de regio van Zuid-Holland, tenzij anders overeengekomen via mail. SBG Verhuur kan buiten genoemde regio extra vervoerskosten in rekening brengen betreffende rendabiliteit en zal daar extra akkoord voor vragen bij huurder.

7 Openingstijden

 1. SBG Verhuur bepaalt per vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst.
 2. SBG Verhuur is gerechtigd om een vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 3. SBG Verhuur is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 4. SBG Verhuur levert/bezorgt alleen op kantoortijden maandag t/m vrijdag 09.00 -17.00 tenzij anders is overeengekomen via mail.

8 Betaling

 1. Voor het bevestigen van huren van materiaal bij SBG Verhuur wordt de betaling via de website afgerond. Hier zijn twee betalingsmogelijkheden voor: via iDeal of factuuraanvraag. Deze optie is toegelicht bij de betaalfunctie op de website van SBG Verhuur.
 2. Bij het afhalen van luchtkussens & sport- en spelmateriaal dient het eventueel verschuldigde factuurbedrag per kas te worden voldaan, of dient deze vooraf te zijn overgemaakt.
 3. Indien het huurbedrag niet volgens de in punt 8.1 genoemde vormen kan worden voldaan, worden er geen sport- en spelmaterialen aan de huurder meegegeven.
 4. Voor betalingen via bank of giro ontvangt u van de verhuurder voorafgaand aan de huurperiode een factuur, die voor de uiterste betaaldatum en/of huurdatum dient te worden voldaan.

9 Gebruik van de sport- en spelmaterialen

 1. De huurder wordt geacht het juiste gebruik van de gehuurde materialen te kennen. Dit staat in de voorgaande criteria voor het huren van sport- en spelmateriaal.
 2. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gehuurde materialen. Bij verhuur van luchtkussens krijgt de huurder een instructiemap betreffende veiligheidsvoorschriften, gebruikershandleiding/logboek en geldig certificaat. Huurder dient deze te hanteren en eventuele ongelukken en schades door te geven aan SBG Verhuur.
 3. Waar noodzakelijk verstrekt de verhuurder een extra handleiding die het veilige gebruik van de gehuurde sport- en spelmaterialen verzekert.
 4. De huurder is verplicht maatregelen te nemen opdat de materialen niet beschadigen.
 5. Het is niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven of te verhuren.
 6. Het is niet toegestaan de materialen te gebruiken voor een andere activiteit dan op het aanvraagformulier is vermeld.

Let op: De verhuurder behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van deze regels of anders gebleken onaanvaardbaar gebruik, ter exclusieve beoordeling door Verhuurder de huurovereenkomst (per direct) te beëindigen.

10 Annulering

 1. Annulering van de reservering kan alleen per mail onder vermelding van het bevestigingsnummer.
 2. Bij meermaals annuleren van de reservering binnen een week voor aanvang wordt een boetebedrag in rekening gebracht.
 3. In alle andere gevallen en bij niet afhalen van de materialen wordt een boetebedrag t.w.v. de volledige huursom in rekening gebracht.
 4. Bij slecht weer/weersvoorspelling (regen en/of windkracht 5+) kan SBG Verhuur beoordelen afgesproken dienst te annuleren. De huurder heeft op dat moment het recht om geld terug te ontvangen of afgesproken dienst op een andere datum in te plannen met verhuurder.

11 Schade of vermissing

 1. De huurder is verplicht elke schade, gebrek of vermissing direct aan de verhuurder te melden.
 2. Bij vervanging van vermiste of door onjuist gebruik onklaar geraakte materialen wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
 3. In voorkomende gevallen worden de reparatiekosten in rekening gebracht.
 4. In voorkomende gevallen worden op basis van werkelijk gemaakte kosten de volgende posten in rekening gebracht:
  a. alle aantoonbare gevolgschade,
  b. transport c.q. verzendkosten,
  c. en schoonmaakkosten.

12 Aansprakelijkheid

 1. De huurder vrijwaart de verhuurder van aansprakelijkheid voor alle schade en/of letsel verband houdende met het gebruik of het vervoer van de gehuurde sport- en spelmaterialen.
 2. De verhuurder aanvaardt enkel de aansprakelijkheid die gedekt is door de verzekeraar ten aanzien van het juist functioneren van de gehuurde sport- en spelmaterialen.

13 Contact

Het personeel van SBG Verhuur is op doordeweekse dagen van 09:00 – 17:00 uur bereikbaar via info@sbgverhuur.nl en 015-241.11.51.

14 Overig

Op de huur van sport- en spelmaterialen zijn tevens de leveringsvoorwaarden van Sportief Besteed Groep van toepassing.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportief Besteed Groep Verhuur aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de huurder en Sportief Besteed Groep Verhuur zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement te ‘s-Gravenhage.